۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ဟလုိ...ဗယ္လင္တုိင္း

 

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

0ာဲ3ာုိsု ဲ႔ 0ာိမ္0ာုိM ္

မိ္sု ္N ုိM္ မုိM ္NုိM ္

3ာa်ိsု ္MုိM ္ဖူးVြE႔Nာ0ာဲ႔

သ ာာာ0 သ6 ာာာ0ာ၇ားမ်ား

cါ႔၃w ်ာ၃္မွာ 3ာ6ျ aa်စမ္းvါ
....

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

6mါE:MEmmmြm္နဲ႔

Mၾ m ဳိး60ာြ 6mါM ္wူ

mမၻာၾ mီးMုိ @ ုိM ္00ူဖုိ႔

cါ0ာုိ႔ Sွ@ ္၃ီး SုားN၃၁္မွဳ႕wူ

0ာူ၃၁ီ0ာဲ႔ ၃၁ီမွ်ျa E: m

3ာုိမEး0ာဲ႔ 3ာ00ိ 

မwုိwြEး6@a်Eဘူး6sုာ္
....

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

a်@ ္ျaEး60ာြV@ ္a ြEးN ုိ႔

မaြ်0ာ္wြEး0ာဲ႔ 3ာၾmESုာ

a ုိEျမဲ0ာဲ႔ သစၥာ60ာြ6၇ာ

cါ0ာုိ႔ ာာာသာစMားမွာ

cါ0ာုိ႔ ဖာသာa်၃၁္0ာု0ာ္a ြE႔6vးvါ
........

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ၇E ာာ0ာ္60ာြ ျVဳိm်

3ာvုိE:3ာ@0ာa်ဳ ိ႔ 00ု0ာ္ျv မW ္

3ာW ္N ္ 3ာုိ Vံ ီြ 3ာီး 0ာဲ႔

c ုိျc ီးျa Eး Nဲ vါ0ာw္

a၁ုုိျc ီးျa E;Nဲ vါ0ာw္

cါ6မြးဖြါးမွဳ0ာa ုm

s ုE ႔ ာာ 03ာ0ာြm္ vုိE 6@0ာာvါ

......

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ႔ သမုိEးမွာ 3ာmၡ၇ာ60ာြ00ြEး00ု

၇ုv္ၾ mြ Eး စုထိ a်စ္မw္ Nုိ႔

သူမ ၾM ား63ာာE 

wူ သြား6aာာE6s ုာ္

မုိး6aာာEး6s ြ

3ာမ်ဳိး6ျvာEး6s ုNဲ

3ာ၇ုိး6uာာEး6ျမa0ာဲ႔ထိNုိ႔

..

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ႕ 3ာmၡ၇ာ60ာြs ုဲ႕ mVံ်ာဖြဲ႔

cါ ႔ mVံ်ာ60ာြsု ဲ႔ v ုံျV Ea်ဲ ႔ျu ီ6s ုာ္

cါvုံျuE 00ဲ m သ0ာုိ႔သမီး6၇

NြE ျu E 0ာုိEး  စိမ္းစုိ

3ာ6မွာE0ာုိEး NEးNM ္ 

6စa ုိEး a်m္0ာုိEး aာုျv ၃၁္႔ a်E 0ာw္

uာw ္N ုိ .....Vံw ္NE0ာုိE:

cါ 6a ါEး စ၃္m ုိ s ုိ ၈ုံး စMား 

v ုံျv Eaာန္6သာ 3ာNြမ္းမ်ား0ာဲ႔

3ာ၇Em uာု0ာ္0ာw ္

3ာဲ3ါ cါ 3ာ၇E00ဲ m maဲ႔ 0ာဲ႔ @ာ0ာ္vါ

သူျu ဳ သမွ် သူ႔ 3ာwုw60ာြနဲ႔

သm ၠ၇ာ@ ္0ာုိEး၇ဲ႔

Vံw ္NE0ာုိE: 0ာုိc ္း

6a ါc ္းစ၃္0ာစ္ a ု 00v ္a ါ ျu ဳျ uီ

''a် စ္သူ0ာုိc ္း၇ဲ႔ Vံw ္NE0ာုိEး "


ဟလုိ ဗာလင္တုိင္း ဆုိတဲ႔ ကဗ်ာကုိ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး ေပးရင္ဘတ္နဲ႔ ေဆြးၾကည္႔တာပါ 
အားေပးေသာပရိတ္သတ္မ်ား ကဗ်ာကုိနားလည္မည္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္
အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

ေစာေနေသြး

 


 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS