۩۞۩ ေစာေနေသြး ۩۞۩. Powered by Blogger.

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ႔နည္းေလာက ဇာတ္ခုံ

ဤလူဘုံ

 မ်ဳိးစုံကၾက

မာန္မာန ႏွင္႕ 

ငါက ရာဇာ

ငါဟာသူေ႒း


ငါ ပေဂးပါ  

ငါေသြးတက္ၾကြ

လူ႕ဘာလတုိ႕ 

ေဒသပုိင္းျခား 

ကာလ အားျဖင္႕ 

မ်ားျပား လွစြာ

အ၀ိဇၨာေၾကာင္႕  တဏွာဘီလူး 

အေမွာင္ပူးေသာ္

က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္  

ဂုဏ္ကုိေဖာ္၍ 

ေမာ္ေမာ္ေမာက္ေမာက္

ငါတစ္ေယာက္သာ 

မုိးေအာက္ တစ္လြား 

ေရႊကလား ဟု 

ထင္မွား မွတ္လြဲ 

သုိ႔စဥ္စြဲလည္း 

ဇာတ္ပြဲ ၾကီးက 

ျပန္ဖုိ႕ခ်ေသာ္

သုဘရာဇာ 

ေျခ ေအာက္မွာပင္ 

ဘာသာလူမ်ဳိး 

ခ်ိန္မထုိုးပဲ 

ပုတ္သုိး ခႏၶာ ျမဳပ္ရရွာသည္ 

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ႔ နည္း ......။


။.....................။

(မာန္လည္ ဆရာေတာ္)  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS